PFRON to parę literek, które najczęściej słyszymy, spotykając się z tematem niepełnosprawności. Okazuję się, że PFRON to ważna instytucja działająca na rzecz osób z niepełnosprawnością. Skrót PFRON może nic nie mówi, a dokładniej jest to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jak działa? Kto może uzyskać pomoc z PFRON-u? Skąd jest finansowany PFRON? Na te zagadnienia odpowiem w tym artykule, ale najpierw wyjaśnię co to takiego ten PFRON.

PFRON. Co to za instytucja? 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to organ administracji publicznej, który został utworzony na mocy ustawy 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1991 r. nr 46, poz. 201), a działa na podstawie ustawy z 1997 roku, która mówi o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 100). 

Jakie są cele PFRON-u? 

Główny cel PFRON-u to pomoc osobom z niepełnosprawnością na różnych płaszczyznach. Przede wszystkim działania PFRON-u dążą do poprawy jakości życia osoby z niepełnosprawnością poprzez realizację różnych projektów, programów i indywidualnych konsultacji z tymi osobami. 

Formy pomocy w ramach PFRON-u

Pomoc przez PFRON to najczęściej indywidualne wsparcie dostosowane do potrzeb osoby z niepełnosprawnością, w zależności od jej potrzeb i rodzaju niepełnosprawności.

Głównie forma takiej pomocy skupia się na:

 • wspieraniu osób z niepełnosprawnością w zakresie wyrównania szans,
 • działaniu w kierunku poszanowaniu praw osób z niepełnosprawnością,
 • usuwaniu barier w codzienności, życiu społecznym i zawodowym,
 • aktywizacji osób z niepełnosprawnością na rynku pracy,
 • pomocy w założeniu działalności przez osobę niepełnosprawną,
 • finansowaniu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • refundacja składki na ubezpieczenie społeczne pracownika z niepełnosprawnością.

Skąd PFRON ma pieniądze? Przykłady finansowania organu.

PFRON jest finansowany ze środków publicznych, czyli wpłat pracodawców i środków Budżetu Państwa. W ramach tych funduszy PFRON organizuje projekty, szkolenia, dofinansowania sprzętów medycznych, ortopedycznych czy też innych zadań realizowanych w ramach pomocy na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Od ilu osób pracodawca musi dokonywać wpłat na PFRON?

Pracodawca jest zobowiązany do wpłat na PFRON, gdy zatrudnia powyżej 25 osób na pełen etat, jeśli w tej liczbie nie zatrudnia 6% pracowników z niepełnosprawnością. W przeliczeniu to iloczyn 40,65 % przeciętnego wynagrodzenia.

Od kiedy jako pracodawca musisz zgłosić się do PFRON-u?

Jeśli jesteś pracodawcą to z pierwszym dniem zatrudnienia 25 pracownika musisz zgłosić się do PFRON, niezależnie od tego czy jesteś zobowiązany do płacenia składek, czy też nie bo osiągasz wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

PFRON – jak wyliczyć? Kalkulacja składek. 

Wysokość kwoty do zapłaty na PFRON stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia. Aktualna przeciętna krajowa wynosi 7124,26 zł. Mnożąc ten wskaźnik, wychodzi kwota wpłaty na PFRON. Wiemy oczywiście, że każda firma, która zatrudnia od 25 pracowników, musi tę składkę wpłacać. 

Przykład: 58 pracowników zatrudnionych w firmie
58 pracowników x 6% wskaźnik zatrudnienia = 3,48 to wynik, który musi firma zatrudnić pracowników z niepełnosprawnością
7124,23 zł średnia krajowa x 40,65 % = 2869,01 zł za każdą osobę do zapłaty
2869,01 zł x 3,48 = 10078 zł (zaokrąglamy zawsze do pełnej złotówki), czyli firma zatrudniająca 58 pracowników niezatrudniająca w tym pracowników z niepełnosprawnością musi dokonać wpłaty w wysokości 10078 zł na PFRON.

Czy warto korzystać z PFRON-u?

Decyzja o skorzystaniu z finansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zależy od indywidualnych potrzeb i sytuacji danej osoby niepełnosprawnej. 

Oto kilka czynników, które mogą pomóc w podjęciu decyzji:

 #1 Typ i stopień niepełnosprawności

Jeśli osoba niepełnosprawna posiada znaczące ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu, finansowanie PFRON może pomóc jej w dostępie do niezbędnych środków pomocniczych, takich jak protezy, wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe itp.

#2 Koszty związane z rehabilitacją

Jeśli osoba niepełnosprawna potrzebuje specjalistycznej rehabilitacji, ale nie jest w stanie sfinansować jej samodzielnie, PFRON może pokryć część lub całość kosztów. PFRON pokrywa koszty turnusów rehabilitacyjnych czy też finansuje zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.

#3 Możliwość uzyskania wsparcia finansowego w innych miejscach

Warto również sprawdzić, czy istnieją inne programy lub instytucje, które mogą pomóc w sfinansowaniu potrzebnej pomocy lub rehabilitacji. PFRON to nie jedyna instytucja, która jest skupiona na pomocy osób z niepełnosprawnością. Można zadzwonić do PFRON-u i uzyskać niezbędne informacje w tym temacie.

#4 Proces aplikacyjny i procedury

Skorzystanie z finansowania PFRON wymaga przejścia przez proces aplikacyjny i spełnienia określonych kryteriów. Warto sprawdzić, jakie dokumenty są wymagane i jak długo trwa proces weryfikacyjny.

#5 Ograniczenia i zobowiązania

Ważne jest również zrozumienie ograniczeń i zobowiązań związanych z finansowaniem PFRON, takich jak terminy składania wniosków, wymagane dokumenty lub raportowanie wydanych środków.

Warto rozważyć skorzystanie z finansowania PFRON, jeśli istnieje realna potrzeba i brak innych źródeł finansowania. Warto również zapoznać się z procedurami i ograniczeniami związanymi z tym finansowaniem. Wnioski można składać również online na platformie SOW (System Obsług Wsparcia Finansowego).

Oddziały PFRON. Sprawdź, do którego przynależysz.

Jest 16 oddziałów PFRON, które obsługują dany teren przynależny do oddziału.
Każdy z nich ma zapewnioną obsługę administracyjną jak i kierowniczą, która zapewnia sprawne działanie oddziału. Do każdego z nich możesz udać się z zapytaniami. Oprócz wizyty indywidualnej możesz skontaktować się za pomocą infolinii jak i poczty elektronicznej.

Oddziały PFRONu:

 • Oddział Dolnośląski, Wrocław,
 • Oddział Kujawsko-Pomorski, Toruń,
 • Oddział Lubelski, Lublin,
 • Oddział Lubuski, Zielona Góra,
 • Oddział Łódzki, Łódź,
 • Oddział Małopolski, Kraków,
 • Oddział Mazowiecki, Warszawa,
 • Oddział Opolski, Opole,
 • Oddział Podkarpacki, Rzeszów,
 • Oddział Podlaski, Białystok,
 • Oddział Pomorski, Gdańsk,
 • Oddział Śląski, Katowice,
 • Oddział Świętokrzyski, Kielce,
 • Oddział Warmińsko – Mazurski i Olsztyn,
 • Oddział Wielkopolski, Poznań,
 • Oddział Zachodniopomorski, Szczecin.

Co może uzyskać pracodawca od PFRON-u? Sprawdź korzyści, jakie przysługują przedsiębiorcom.

Pracodawca może uzyskać różnego rodzaju wsparcie finansowe i techniczne od PFRON w celu zatrudniania osób niepełnosprawnych czy też usprawnienia stanowiska pracy pracownika z niepełnosprawnością, a co dokładnie?

 • Dotacje na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych – pracodawca może otrzymać dofinansowanie na pokrycie części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników niepełnosprawnych,
 • Dofinansowanie na dostosowanie miejsca pracy – PFRON może sfinansować koszty adaptacji lub modyfikacji stanowiska pracy w celu lepszego dopasowania do potrzeb i możliwości osoby niepełnosprawnej,
 • Szkolenia i doradztwo – pracodawca może skorzystać z programów szkoleniowych oraz indywidualnego doradztwa w zakresie zatrudniania i współpracy z osobami niepełnosprawnymi,
 • Zakup specjalistycznego sprzętu i narzędzi pracy – PFRON może sfinansować zakup niezbędnych narzędzi, maszyn lub sprzętu specjalistycznego, który umożliwi osobom niepełnosprawnym wykonywanie powierzonych im obowiązków,
 • Wsparcie przy rekrutacji – PFRON może udzielić pracodawcy pomocy w procesie rekrutacji pracowników niepełnosprawnych poprzez udostępnienie baz danych potencjalnych kandydatów.

Wszelkie wsparcie udzielane przez PFRON ma na celu integrację i aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, a także zachęcanie pracodawców do tworzenia równych szans na rynku pracy.

Czy można uniknąć składki na PFRON? Optymalizacja zatrudnienia.

Istnieje możliwość optymalizacji składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Optymalizacja składek na PFRON polega na wykorzystaniu dostępnych ulg i zwolnień podatkowych, które pozwalają na zmniejszenie wysokości składek, a jednocześnie spełnienie wymogów dotyczących wpłat na ten fundusz.

Przykładowe sposoby optymalizacji składek na PFRON to:

#1 Ulga rehabilitacyjna

Umożliwia odliczenie od dochodu osobistego kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

#2 Zwolnienie z opłacania składek na PFRON w przypadku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Pracodawca może być zwolniony ze składek na PFRON, jeśli osiągnie wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

#3 Zwolnienie z opłacania składek na PFRON w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej

Jest to możliwe, jeśli przedsiębiorca zatrudnia osoby niepełnosprawne.

#4 Wykorzystanie możliwości dofinansowania przez PFRON projektów związanych z rehabilitacją i aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych

PFRON prowadzi różne projekty i związanych z rehabilitacją, aktywizacją osób z niepełnosprawnością. Warto się im przyjrzeć i dowiedzieć się jak można z nich skorzystać.

Aby dokonać optymalizacji składek na PFRON, warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub specjalistą ds. PFRON-u, który pomoże znaleźć najlepsze rozwiązania dostosowane do indywidualnej sytuacji. Polecamy nasze doradztwo oraz audyt, a pierwsze konsultacje są indywidualne. 

PFRON – co to jest i jak działa? Podsumowanie.

PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, to polska instytucja państwowa zajmująca się realizacją polityki rządu w zakresie rehabilitacji i integracji osób niepełnosprawnych.

Głównym celem PFRON jest poprawa sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych, wspieranie ich aktywności społecznej, zawodowej i samodzielności oraz zapewnienie równych szans w sferze społecznej, cywilnej, zawodowej i politycznej. 

Opinie na temat PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) są zróżnicowane. Niektórzy uważają, że fundusz faktycznie pomaga osobom niepełnosprawnym poprzez udzielanie dotacji na różnego rodzaju projekty rehabilitacyjne, zakup sprzętu medycznego czy dofinansowanie rehabilitacji. Dzięki temu osoby niepełnosprawne mogą poprawić swoją jakość życia i zdolność do samodzielności.

Jednak inni mają negatywne opinie na temat PFRON. Często zarzuca się mu biurokrację, skomplikowane procedury i długotrwałe oczekiwanie na przyznanie wsparcia finansowego. Niektórzy uważają, że fundusz nie jest w stanie sprostać wszystkim potrzebom osób niepełnosprawnych i że jego środki są niewystarczające.
Uważam, że należy samemu ta opinie wyrobić. Ja ostatnio składałam wniosek w systemie SOW o dofinansowanie smartfona i laptopa w ramach usuwaniu barier w komunikacji i to dofinansowanie zostało mi przyznane, po raz drugi. 

Aneta Skrzypek
Aneta Skrzypek

Cześć, mam na Imię Aneta Skrzypek. W AOZ pracuję jako Specjalista ds. rekrutacji i promocji.

Oprócz kontaktu z ludźmi w rekrutacji lubię zaszyć się w biurze i co nieco napisać, czym chętnie dzielę się na naszym blogu.

Jestem osobą z niepełnosprawnością wzrokową, straciłam oko w wypadku, więc temat niepełnosprawności jest mi bliski i to jemu poświęcę najwięcej uwagi.