Polityka Prywatności RODO

 

Celem polityki prywatności RODO Łowcy Pracy Sp. z o.o. jest zapewnienie poufności, bezpieczeństwa danych osobowych naszych Klientów, Pracowników, Kandydatów do Pracy oraz Użytkowników Serwisu jak również przejrzystość i zgodność z prawem w związku z ich przetwarzaniem.

Polityka Prywatności opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych zgodnie ze standardami określonymi w obowiązujących przepisach prawnych.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH – OŚWIADCZENIE O WSPÓŁADMINISTRACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest firma Łowcy Pracy Sp. z o.o.

 1. SPOSOBY POZYSKIWANIA DANYCH:
 • od Podmiotów Danych w ramach prowadzonych procesów rekrutacyjnych, najczęściej poprzez wyrażenie przez Kandydata chęci wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym  poprzez formularz rekrutacyjny, ankiety na targach pracy oraz drogą telefoniczną;
 • od Podmiotów Danych uzyskane podczas korzystania przez Podmioty Danych ze strony internetowej;
 • od Podmiotów Danych w momencie zatrudnienia pracownika: formularze zatrudnienia, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, skierowania na badania lekarskie;
 • pośrednio, w ramach udostępnienia danych przez innych administratorów na podstawie przepisów prawa, lub w jako procesor w ramach powierzenia dla realizacji celów wskazanych przez innego administratora;
 • pośrednio, w ramach wzajemnego udostępniania danych przez Klientów
  i Usługodawców.
 1. ZASADNICZE KATEGORIE PODMIOTÓW DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY
 • kandydaci do pracy;
 • pracownicy tymczasowi zatrudnieni w oparciu o przepisy ustawy o zatrudnianiu     pracowników tymczasowych;
 • pracownicy zewnętrzni świadczący pracę lub wykonujący usługi u Klienta;
 • użytkownicy niniejszego serwisu internetowego;
 • pracownicy lub współpracownicy naszych Klientów lub Dostawców.
 1. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane:

 • w celu kontaktu zwrotnego tj. w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego pytania i uzyskania informacji o ofercie;
 • w celach realizacji uzasadnionych interesów Administratora, związanych z prowadzeniem serwisu internetowego, w tym analizowaniem korzystania przez Użytkownika z witryny internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora, które mogą obejmować m.in. ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń, zapobieganie przestępstwom oraz prowadzenie związanych z nimi dochodzeń, zarządzanie działalnością gospodarczą i jej dalszy rozwój, w tym zarządzanie ryzykiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu wykonania umowy oraz realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w celu realizacji obowiązków prawnych podmiotu zatrudniającego, wynikających zwłaszcza z przepisów prawa pracy oraz obowiązków agencji pracy tymczasowej wynikających z przepisów Ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PODMIOTOM DANYCH

Informujemy, że wszystkim Podmiotom Danych, których dane pozyskujemy bezpośrednio przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz w przypadku podmiotów danych, których dane zostały uzyskane bezpośrednio od podmiotów, których dane dotyczą – także prawo do przenoszenia danych.

Realizacja wyżej wymienionych praw jest możliwa drogą mailową: iodo@aoz.pl,  drogą pocztową: 42-200 Częstochowa, ul. Śląska 28 lok. 2.1, lub przez osobiste zgłoszenie do siedziby Administratora.

Ponadto informujemy, że w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne, wszystkim Podmiotom Danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
 • Dane osobowe, w zależności od celu i podstawy prawnej, możemy przekazywać częściowo lub w całości innym podmiotom. Odbiorcami danych osobowych najczęściej są:
 • Klienci Administratora, w tym przede wszystkim podmioty poszukujące kandydatów do pracy;
 • Usługodawcy – podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu i wg naszych wskazówek oraz w ściśle określonym przez nas celu;
 • dostawcy usług benefitowych czy PPK;
 • instytucje publiczne – którym dane przekazywane są na podstawie przepisów prawa;
 • firmy audytorskie, doradcy podatkowi, kancelarie prawne i inne.
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w sposób i przez okres jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane.

W przypadku przetwarzania danych:

 • na podstawie zgody Użytkownika – dane Użytkownika będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
 • w celu zapewnienia zgodności z nałożonymi na Administratora obowiązkami prawnymi – dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa;
 1. PLIKI COOKIES 

W celu udoskonalenia funkcjonalności Serwisów, Administrator oświadcza, iż wykorzystuje mechanizm plików cookies. Pliki cookies to pliki zapisywane na urządzeniu (komputer, smartfon, tablet), na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa za pomocą, której użytkownik przegląda strony internetowe. Pliki cookies wykorzystywane przez Administratora nie przechowują żadnych danych osobowych Użytkownika. Tożsamość Użytkownika nie jest ujawniana za pomocą plików cookies.

Na podstawie gromadzonych informacji Administrator może tworzyć statystyki. Statystyki tworzone są w sposób nie pozwalający na identyfikację poszczególnych Użytkowników. Informacje zebrane przez Administratora nie będą udostępniane podmiotom lub osobom innym niż upoważnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz upoważnionych do administrowania Serwisami.

W każdym wypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów zaleca się skorzystanie z pliku pomocy przeglądarki lub kontakt z producentem przeglądarki.

Każdy Użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu Użytkownika umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Administratora informacji, o których mowa w art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

 

Klauzula informacyjna dla kandydata

 

 1. W razie przystąpienia do bieżącego procesu rekrutacyjnego, Administratorem Twoich danych osobowych będzie Spółka Łowcy Pracy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Śląskiej 28 lok. 2.1 w Częstochowie, 42-200, która prowadzi rekrutację na stanowisko na które zaaplikowałeś
 2. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych, Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółka Łowcy Pracy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Śląskiej 28 lok. 2.1 w Częstochowie, 42-200.
 3. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@aoz.pl, telefonicznie: 730 103 389 oraz drogą pocztową: ul. Śląska 28 lok. 2.1, 42-200, Częstochowa 
 4. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy drogą elektroniczną na adres e-mail: iodo@aoz.pl, drogą pocztową: ul. Śląska 28 lok. 2.1, 42-200, Częstochowa 
 5. Twoje dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą  w celu prowadzenia procesów rekrutacji na podstawie:
 • Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. obowiązku prawnego wynikającego z przepisu art. 22 (1) Kodeksu pracy – w przypadku dążenia do zatrudnienia na postawie umowy o pracę. 
 • Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgody w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie szerszym niż wynika to z art. art. 22 (1) Kodeksu pracy oraz udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
 • Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgody w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych w celach związanych z udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych. 
 • Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. podjęcia działań na żądanie podmiotu uprawnionego przed zawarciem umowy – w przypadku dążenia do rozpoczęcia współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej. 
 • Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora – w celu weryfikacji posiadanych przez Ciebie kwalifikacji oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 1. Administrator może udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego bądź skorzystania z uprawnienia przysługującego na podstawie przepisów prawa. Odbiorcy jakim Administrator może udostępniać Twoje dane osobowe to: nasi usługodawcy (min. dostawcy systemów informatycznych, usług hostingowych, dostawcy usług poczty e-mail i inne podmioty, za pośrednictwem których ADO przetwarza dane osobowe), nasi klienci – Twoi potencjalni pracodawcy (udostępniamy Twoje dane naszym klientom, którzy oferują pracę lub projekty mogące Cię zainteresować lub którzy są zainteresowani Twoim profilem. Klienci/potencjalni pracodawcy są zobowiązani przestrzegać zobowiązań umownych oraz innych zobowiązań dotyczących zachowania poufności.
 2. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza Unią Europejską (Google, Microsoft). Podmioty zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie programów certyfikujących oraz standardowe klauzule umowne.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w ramach prowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego przez okres 1 miesiąca od daty zakończenia bieżącej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji– przez okres do lat 3 lat od złożenia aplikacji lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze.
 4. Informujemy, iż wyrażoną/wyrażone zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych prosimy o wycofywanie zgód drogą pisemną na adres siedziby lub elektroniczną.
 5. Przysługuje Ci prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 6. Podanie danych osobowych jest niezbędne przez dla celów prowadzenia rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Twojej kandydatury w bieżącym procesie rekrutacyjnym oraz brak możliwości udziały w przyszłych procesach rekrutacyjnych. 

 

Klauzula informacyjna dla klienta

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółka Łowcy Pracy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Śląskiej 28 lok. 2.1 w Częstochowie, 42-200, zwana dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@aoz.pl, telefonicznie: 730 103 389 oraz drogą pocztową: ul. Śląska 28 lok. 2.1, 42-200, Częstochowa.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iodo@aoz.pl; drogą pocztową: ul. Śląska 28 lok. 2.1, 42-200, Częstochowa.
 4. Twoje dane będą przetwarzane w celu kierowania treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadniony interes Administratora polega na kierowaniu do Ciebie treści marketingowych drogą e-mailową, w związku z wyrażoną zgodą na przesyłanie informacji handlowych w tym treści marketingowych na podany adres e-mail. 
 5. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom działającym na zlecenie Administratora m. in. takim jak dostawcy systemów informatycznych; usług hostingowych, dostawcy usług poczty e-mail.
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celu kierowania informacji handlowych w tym treści marketingowych drogą elektroniczną.
 7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego a wobec Twojej osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Przysługuje Ci prawo: dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 
 9. W przypadku uznania, że Administrator przetwarza Twoje dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – w szczególności w państwie członkowskim UE Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie, uniemożliwi otrzymywanie wiadomości handlowych w tym marketingowych.