Praca tymczasowa to bardzo obszerny temat. Jej zasady reguluje ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Praca tymczasowa to wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy użytkownika przez pracownika tymczasowego, który jest zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej. To jedna z form zatrudnienia, która może być korzystna dla pracownika jak i pracodawcy. Czy może to być stała forma zatrudnienia? Czy pracownik tymczasowy ma inne prawa od pozostałych pracowników? Kto może zatrudnić pracownika tymczasowego? Tego dowiesz się z najnowszego artykułu.

Praca tymczasowa. Co to takiego?

Praca tymczasowa to praca najczęściej sezonowa lub czasowa na rzecz pracodawcy, gdzie pracownik jest zatrudniony przez Agencję Pracy Tymczasowej. Nieco różni się od zwykłego zatrudnienia, ale może podjąć ją każdy, kto szuka czasowego lub stałego zatrudnienia.

Praca tymczasowa charakteryzuje się zatem następującymi cechami:

 • jest wykonywana przez pracownika tymczasowego, który jest zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej,
 • jest wykonywana na rzecz pracodawcy użytkownika,
 • może mieć charakter sezonowy, okresowy lub doraźny,
 • może być wykonywana w celu zastąpienia pracownika nieobecnego w pracy.

Ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. O czym ona mówi?

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9 lipca 2003 r. reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez agencje pracy tymczasowej. Praca tymczasowa polega na wykonywaniu zadań na rzecz pracodawcy użytkownika przez pracownika tymczasowego, który jest zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej.

Ustawa określa między innymi:

 • warunki, w jakich można zatrudniać pracowników tymczasowych,
 • prawa i obowiązki pracowników tymczasowych,
 • prawa i obowiązki agencji pracy tymczasowej,
 • obowiązki pracodawców użytkowników.

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych ma na celu zapewnienie ochrony praw i interesów pracowników tymczasowych, a także uregulowanie rynku pracy tymczasowej.

Najważniejsze informacje dotyczące ustawy o pracy tymczasowej:

#1 Warunki zatrudniania pracowników tymczasowych

Pracodawca użytkownik może zatrudniać pracowników tymczasowych wyłącznie wówczas, gdy powierzane zadania spełniają określone kryteria, a więc mają m.in.: okresowy, sezonowy lub doraźny charakter.

#2 Okres wykonywania pracy tymczasowej.

Okres wykonywania pracy tymczasowej przez tego samego pracownika tymczasowego na rzecz jednego pracodawcy użytkownika jest limitowany i nie może przekroczyć łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.

#3 Prawa i obowiązki pracowników tymczasowych.

Pracownicy tymczasowi mają takie same prawa i obowiązki jak pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przez pracodawcę użytkownika.

#4 Prawa i obowiązki agencji pracy tymczasowej.

Agencja pracy tymczasowej odpowiada za wypłatę wynagrodzenia pracownikowi tymczasowemu, a także za opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne.

Jaki jest okres wykonywania pracy tymczasowej?

Okres wykonywania pracy tymczasowej przez tego samego pracownika tymczasowego na rzecz jednego pracodawcy użytkownika jest limitowany i nie może przekroczyć łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Po tym okresie pracodawca użytkownik może przejąć pracownika tymczasowego lub rozwiązać z nim współpracę.

Czy pracownik tymczasowy ma takie same obowiązki, jak zwykły pracownik?

Pracownicy tymczasowi mają takie same prawa i obowiązki jak pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przez pracodawcę użytkownika. W szczególności mają prawo do:

 • wynagrodzenia za pracę,
 • odpoczynku,
 • urlopu wypoczynkowego,
 • świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Prawa pracownika tymczasowego nie różnią się zbytnio od praw pozostałych pracowników, z tym że jego umowa może być zawierana na różne okresy.

Jakie są obowiązki agencji pracy tymczasowej wobec pracownika tymczasowego? 

Agencja pracy tymczasowej, czyli podmiot, który pośredniczy w zatrudnieniu pracownika tymczasowego, ma następujące obowiązki względem niego:

 • Zawarcie umowy o pracę tymczasową
  Agencja pracy tymczasowej jest obowiązana zawrzeć z pracownikiem tymczasowym umowę o pracę tymczasową w formie pisemnej.
 • Wypłata wynagrodzenia
  Agencja pracy tymczasowej jest obowiązana wypłacać pracownikowi tymczasowemu wynagrodzenie w wysokości i na zasadach obowiązujących w stosunku do pracowników.
 • Odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne
  Agencja pracy tymczasowej jest obowiązana odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne pracownika tymczasowego, w tym na ubezpieczenie zdrowotne, w terminie 15 dni od dnia wypłaty wynagrodzenia.
 • Poinformowanie pracownika tymczasowego o warunkach pracy i zatrudnienia
  Agencja pracy tymczasowej jest obowiązana poinformować pracownika tymczasowego o warunkach pracy i zatrudnienia, w tym o rodzaju i zakresie wykonywanej pracy, miejscu wykonywania pracy, czasie pracy, wynagrodzenia i innych składnikach wynagrodzenia, urlopie wypoczynkowym, prawach i obowiązkach pracownika tymczasowego, a także o obowiązkach agencji pracy tymczasowej.
 • Przekazanie pracownikowi tymczasowemu informacji o pracodawcy użytkowniku
  Agencja pracy tymczasowej jest obowiązana przekazać pracownikowi tymczasowemu informacje o pracodawcy użytkowniku, w tym o adresie siedziby, numerze KRS, numerze REGON i numerze NIP.
 • Przekazanie pracownikowi tymczasowemu pisemnej informacji o obligatoryjnych obowiązkach pracodawcy użytkownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  Agencja pracy tymczasowej jest obowiązana przekazać pracownikowi tymczasowemu pisemną informację o obligatoryjnych obowiązkach pracodawcy użytkownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Wydanie świadectwa pracy
  Agencja pracy jest zobowiązana wydać pracownikowi tymczasowemu świadectwo pracy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę tymczasową.

Ponadto agencja pracy tymczasowej jest obowiązana do przestrzegania następujących obowiązków:

 • Posiadania zezwolenia na wykonywanie działalności agencyjnej: agencja pracy tymczasowa jest obowiązana posiadać zezwolenie na wykonywanie działalności agencyjnej, które jest wydawane przez wojewodę.
 • Prowadzenia ewidencji pracowników tymczasowych: agencja pracy tymczasowej jest obowiązana prowadzić ewidencję pracowników tymczasowych, zawierającą informacje o dacie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania pracy tymczasowej w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.
 • Przechowywania dokumentacji pracowników tymczasowych: agencja pracy tymczasowej jest obowiązana przechowywać dokumentację pracowników tymczasowych przez okres 36 miesięcy od zakończenia wykonywania pracy tymczasowej.

W przypadku naruszenia przez agencję pracy tymczasowej, któregokolwiek z tych obowiązków, podlega ona karze pieniężnej nakładanej przez wojewodę.

Jakie są obowiązki pracodawcy użytkownika wobec pracownika tymczasowego?

Pracodawca użytkownik, czyli podmiot, który korzysta z pracy pracownika tymczasowego, ma następujące obowiązki względem niego:

 • Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego. Pracodawca użytkownik jest obowiązany przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego dla pracownika tymczasowego, w zakresie określonym w przepisach o ochronie pracy.
 • Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracodawca użytkownik jest obowiązany zapewnić pracownikowi tymczasowemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w zakresie określonym w przepisach o ochronie pracy.
 • Równego traktowania w zatrudnieniu. Pracownik tymczasowy nie może być dyskryminowany w zakresie warunków zatrudnienia z powodu swojego wieku, płci, rasy, religii, narodowości, pochodzenia, niepełnosprawności, związków zawodowych lub innych przyczyn.
 • Ochrona wynagrodzenia. Wynagrodzenie pracownika tymczasowego nie może być niższe od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika na tym samym stanowisku.
 • Urlop wypoczynkowy. Pracownik tymczasowy ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu wykonywania pracy tymczasowej.
 • Ochrona zdrowia i życia. Pracodawca użytkownik jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracownika tymczasowego przed zagrożeniami w miejscu pracy.

W przypadku naruszenia przez pracodawcę użytkownika, któregokolwiek z tych obowiązków, pracownik tymczasowy może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Jakie są zalety pracy tymczasowej?

Praca tymczasowa ma wiele zalet, między innymi to możliwość zdobycia doświadczenia i nowych umiejętności w różnych branżach. Można dopasować pracę do indywidualnych potrzeb.
Praca tymczasowa może być dobrym rozwiązaniem dla osób, które szukają pracy na określony czas lub w określonym miejscu. Jest to również możliwość uzyskania stałego zatrudnienia. Praca tymczasowa może być trampoliną do uzyskania stałego zatrudnienia u pracodawcy użytkownika.

Co warto wiedzieć o pracy tymczasowej? Podsumowanie.

Praca tymczasowa to dobre rozwiązanie dla pracownika, który szuka pracy sezonowej lub stałej. To również dobre rozwiązanie dla pracodawcy, który nie chcę podejmować zobowiązań kadrowych, które na nim ciążą zatrudniając pracownika. Uważam, że nie ma się czego obawiać. Ustawa o zatrudnianiu określa konkretne zasady, na podstawie których zatrudnia się pracownika tymczasowego. Gdy ktoś pilnie potrzebuję pracy, to warto podjąć pracę na umowie o pracę tymczasową. Jest to szansa na zdobycie doświadczenia jak i stałego zatrudnienia u pracodawcy użytkownika. Jeśli chcesz wiedzieć, jakie mamy oferty pracy tymczasowej, to zerknij na nasze oferty pracy.

Jeśli jesteś pracodawcą, możemy zatrudniać dla Twojej firmy pracowników tymczasowych. Na naszej stronie dowiesz się o tym jak możemy Ci pomóc w zatrudnianiu tymczasowym.

Aneta Skrzypek
Aneta Skrzypek

Cześć, mam na Imię Aneta Skrzypek. W AOZ pracuję jako Specjalista ds. rekrutacji i promocji.

Oprócz kontaktu z ludźmi w rekrutacji lubię zaszyć się w biurze i co nieco napisać, czym chętnie dzielę się na naszym blogu.

Jestem osobą z niepełnosprawnością wzrokową, straciłam oko w wypadku, więc temat niepełnosprawności jest mi bliski i to jemu poświęcę najwięcej uwagi.