Zanim przejdę do dokładnych informacji, ile wynosi i kto może uzyskać świadczenie rehabilitacyjne, przypomnę parę istotnych faktów i przychylę się ku definicji.

Definicja świadczenia rehabilitacyjnego – co warto wiedzieć?

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuję osobie ubezpieczonej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, a rokuje na odzyskanie zdolności do pracy i będzie w stanie podjąć pracę w przyszłości.

Świadczenie rehabilitacyjne to rodzaj świadczenia pieniężnego. Przysługuję ono osobom, które po wyczerpaniu zasiłku chorobowego są nadal niezdolne do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokuje na odzyskanie zdolności do pracy.

Świadczenie rehabilitacyjne – dla kogo?

Świadczenie rehabilitacyjne nie dostanie każdy. Nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy też do urlopu dla poratowania zdrowia. 

Przysługuje tym osobom z tytułu tego, że:

 • są pracownikami,
 • wykonują pracę nakładczą,
 • są członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych;
 • pracują odpłatnie na podstawie skierowania do pracy, jeżeli odbywają karę pozbawienia wolności lub są tymczasowo aresztowane,
 • pracują na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, albo współpracują z taką osobą, w tym także na podstawie umowy uaktywniającej,
 • prowadzą pozarolniczą działalność lub współpracują z taką osobą;
 • są duchownymi,
 • odbywają służbę zastępczą.

Przez jaki okres czasu jest wypłacane świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego może zostać przedłużony, na wniosek ubezpieczonego, na okres kolejnych 6 miesięcy.

Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne?

 • 90 procent podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przez pierwsze 3 miesiące,
 • 75 procent podstawy wymiaru w dalszym okresie po 3 miesiącach,
 • 100 procent w przypadku, gdy niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży,
 • 100 procent podstawy wymiaru również, jeśli niezdolność do pracy wynika z późniejszych następstw zaistniałych w stanie zdrowia w związku z wcześniej stwierdzonym wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Wniosek na świadczenie rehabilitacyjne – gdzie należy złożyć?

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne należy złożyć w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego. Wniosek można złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub drogą pocztową.

Do wniosku (ZNp-7) należy dołączyć następujące dokumenty:

 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza OL-9,
 • wywiad zawodowy z miejsca pracy (formularz OL-10);
 • zaświadczenie płatnika składek wystawione na formularzu:
  • Z-3, jeżeli osoba niezdolna do pracy jest pracownikiem,
  • Z-3b, jeśli osoba niezdolna do pracy prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracuje z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, lub jest duchownym,
  • Z-3a, jeśli jest inną osobą ubezpieczoną, na przykład emerytem, rencistą, bezrobotnym.

W jakim terminie należy złożyć wniosek na świadczenia rehabilitacyjne?

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne należy złożyć w terminie 6 tygodni przed końcem okresu, przez który ubezpieczony może pobierać zasiłek chorobowy. Wniosek złożony po terminie może zostać rozpatrzony, ale może również zostać odrzucony. To indywidualna decyzja osoby, która rozpatruję wniosek. Można złożyć odwołanie od decyzji odmownej.

Czy warto złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne? Kilka wskazówek.

Aby ocenić czy warto złożyć wniosek na świadczenie rehabilitacyjne, należy wziąć pod uwagę:

 • Stan zdrowia ubezpieczonego: czy dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy?
 • Koszty rehabilitacji: czy ubezpieczony jest w stanie pokryć koszty rehabilitacji leczniczej z własnych środków?
 • Sytuacja finansowa ubezpieczonego: czy ubezpieczony może sobie pozwolić na przerwę w pracy przez okres trwania świadczenia rehabilitacyjnego?

Jakie są warunki, aby przyznano świadczenie rehabilitacyjne?

Aby przyznano świadczenie rehabilitacyjne, muszą zostać spełnione następujące warunki:

#1 Ubezpieczony musi być niezdolny do pracy z powodu choroby lub niezdolności do pracy wskutek wypadku, lub choroby zawodowej

Ubezpieczony jest niezdolny do pracy, gdy nie może wykonywać swojej pracy z powodu choroby lub niezdolności do pracy wskutek wypadku, lub choroby zawodowej. Niezdolność do pracy musi być potwierdzona orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS.

#2 Ubezpieczony musi wyczerpać prawo do pobierania zasiłku chorobowego

Ubezpieczony ma prawo do pobierania zasiłku chorobowego przez okres 182 dni, a w przypadku gruźlicy przez okres 270 dni. Jeśli w tym czasie nie nastąpi poprawa stanu zdrowia, ubezpieczony może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne.

#3 Warunek rokowania

Warunek rokowania oznacza, że dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. O tym, czy dany przypadek spełnia ten warunek, decyduje lekarz orzecznik ZUS.

Aby dostać świadczenie rehabilitacyjne, trzeba spełnić kilka warunków, najczęściej jest to ocena indywidualnej sytuacji ubezpieczonego. 

Mimo dołączania dokumentów i zaświadczeń od lekarza prowadzącego to decydujące zdanie w zakresie otrzymania świadczenia rehabilitacyjnego i uznania ubezpieczonego za nadal niezdolnego do pracy, ale rokującego na poprawę, ma lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Nie każdemu zostanie przyznane świadczenie, kto złoży wniosek. Należy pamiętać, że można odwołać się od tej decyzji.

Wady i zalety pobierania zasiłku rehabilitacyjnego.

Jak wiadomo, pobieranie zasiłku ma swoje wady i zalety. Warto jest zastanowić się nad tym, co dla nas będzie lepsze i korzystniejsze. O to kilka wad i zalet pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.

Zalety pobierania świadczenia rehabilitacyjnego:

 • świadczenie rehabilitacyjne zapewnia ubezpieczonemu środki finansowe na pokrycie kosztów rehabilitacji leczniczej,
 • świadczenie rehabilitacyjne może być przedłużone na okres kolejnych 6 miesięcy, jeśli dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy,
 • świadczenie rehabilitacyjne przysługuje w wysokości 90 procent podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przez pierwsze 3 miesiące pobierania tego świadczenia, a przez dalszy okres 75 procent podstawy wymiaru.

Wady pobierania świadczenia rehabilitacyjnego:

 • świadczenie rehabilitacyjne jest przyznawane na okres niezbędny do przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy,
 • świadczenie rehabilitacyjne jest przyznawane na wniosek ubezpieczonego, który musi przedstawić orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy oraz zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza,
 • świadczenie rehabilitacyjne może zostać odmówione, jeśli lekarz orzecznik ZUS uzna, że dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza nie rokują odzyskania zdolności do pracy.

Co można robić na zasiłku rehabilitacyjnym?

Na świadczeniu rehabilitacyjnym można robić wszystko, co nie powoduje pogorszenia stanu zdrowia. Oznacza to, że można wykonywać czynności, które nie wymagają dużego wysiłku fizycznego lub psychicznego.

Przykłady czynności, które można wykonywać na świadczeniu rehabilitacyjnym:

 • Rehabilitacja lecznicza, która ma na celu poprawę stanu zdrowia i odzyskanie zdolności do pracy,
 • Pobyt w sanatorium lub ośrodku rehabilitacyjnym,
 • Zajęcia rehabilitacyjne, takie jak fizjoterapia, terapia zajęciowa, terapia psychologiczna,
 • Opieka nad dzieckiem, jeśli ubezpieczony jest matką lub ojcem dziecka,
 • Nauka lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych, które mogą ułatwić powrót do pracy,
 • Praca na pół etatu lub w niepełnym wymiarze godzin, jeśli nie powoduje to pogorszenia stanu zdrowia.

Przykłady czynności, których nie można wykonywać na świadczeniu rehabilitacyjnym:

 • Praca na pełen etat lub w pełnym wymiarze godzin,
 • Praca fizyczna lub wymagająca dużego wysiłku psychicznego,
 • Czynności, które mogą powodować pogorszenie stanu zdrowia.

Czy osobie przebywającej na zasiłku rehabilitacyjnym przysługuje prawo do urlopu?

Tak, osobie, która pobiera zasiłek rehabilitacyjny, przysługuje urlop wypoczynkowy.

Zgodnie z art. 152 Kodeksu pracy. 

Urlop ten może być podzielony na części, z zastrzeżeniem, że jedna część musi być nie mniejsza niż 14 dni roboczych.

Pracownik, który pobiera zasiłek rehabilitacyjny, jest nadal pracownikiem, a co za tym idzie, ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Urlop ten należy wykorzystać w terminie, który wynika z przepisów Kodeksu pracy.

Jeśli pracownik, który pobiera zasiłek rehabilitacyjny, nie wykorzysta urlopu w terminie, to nie traci on prawa do tego urlopu. Urlop ten może być wykorzystany w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym pracownik ukończy 60 lat.

Ważne jest, aby pamiętać, że urlop wypoczynkowy nie może być skrócony z powodu pobierania zasiłku rehabilitacyjnego. Pracodawca nie może odmówić pracownikowi udzielenia urlopu wypoczynkowego z powodu pobierania zasiłku rehabilitacyjnego.

Jeśli pracownik, który pobiera zasiłek rehabilitacyjny, zdecyduje się na wykorzystanie urlopu wypoczynkowego, to powinien złożyć wniosek do pracodawcy o udzielenie urlopu. Wniosek o udzielenie urlopu powinien zawierać datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu.

Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w terminie wskazanym we wniosku. Jeśli pracodawca odmówi udzielenia urlopu wypoczynkowego, pracownik może złożyć odwołanie do sądu pracy.

Czy można wrócić do pracy, pobierając świadczenie rehabilitacyjne?

Można wrócić do pracy, kiedy jest przyznane przez ZUS świadczenie rehabilitacyjne. Ważne jest, aby ubezpieczony poinformował o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podkreślić należy, że jeśli lekarz prowadzący stwierdzi, że leczenie odniosło skutek, pracownik będzie mógł skrócić okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.

Czy warto pobierać zasiłek rehabilitacyjny? Komu on przysługuje? Podsumowanie.

Podsumowując, świadczenie rehabilitacyjne może być korzystnym rozwiązaniem dla ubezpieczonego, który wyczerpał prawo do pobierania zasiłku chorobowego, ale w dalszym ciągu jest niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące świadczenia rehabilitacyjnego, możesz skontaktować się z ZUS.

Aneta Skrzypek
Aneta Skrzypek

Cześć, mam na Imię Aneta Skrzypek. W AOZ pracuję jako Specjalista ds. rekrutacji i promocji.

Oprócz kontaktu z ludźmi w rekrutacji lubię zaszyć się w biurze i co nieco napisać, czym chętnie dzielę się na naszym blogu.

Jestem osobą z niepełnosprawnością wzrokową, straciłam oko w wypadku, więc temat niepełnosprawności jest mi bliski i to jemu poświęcę najwięcej uwagi.