Co to w ogóle jest ‘’praca tymczasowa’’? Czy warto zatrudniać pracowników tymczasowych? Temat jest bardzo szeroki, ale skupię się na zatrudnieniu osób w charakterze pracy tymczasowej.

Co to jest praca tymczasowa?

Praca tymczasowa to rodzaj zatrudnienia, który trwa przez określony czas trwania, zazwyczaj krótki. Często są to prace sezonowe lub projekty o ograniczonym okresie trwania. Praca tymczasowa może być oferowana przez tymczasowe miejsce pracy, które łączy pracowników tymczasowych z pracodawcami. Może być szansą dla osób, które szukają doświadczenia zawodowego lub chcą znaleźć stałe zatrudnienie w przyszłości.

Kto zatrudnia pracowników tymczasowych?

Pracowników tymczasowych zatrudnia agencja pracy tymczasowej. Agencja ta jest stroną umowy z pracownikiem tymczasowym, a także odpowiada za wypłatę wynagrodzenia, opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także weryfikuje czy pracownicy posiadają bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Warto sprawdzić, czy Agencja Pracy Tymczasowej posiada certyfikat potwierdzający wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa właściwego dla siedziby agencji. To świadczy o wiarygodności agencji.

Jakie należy podjąć kroki, aby zatrudnić pracownika tymczasowego?

Ważne jest, aby wybór agencji był decyzją przemyślaną, a oferta agencji była dopasowana do firmy i spełniała oczekiwania zainteresowanego. Moim zdaniem lepiej jest poświęcić więcej czasu na analizę rynkową, wybierając odpowiednią agencję niż mierzyć się z konsekwencjami błędnej decyzji.

#1 Wybór agencji

Przy wyborze agencji pracy tymczasowej należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • Doświadczenie agencji. Im większe doświadczenie pracowników agencji, tym większa jest jej wiarygodność.
 • Oferta agencji. Agencja powinna oferować szeroki wybór pracowników o różnych kwalifikacjach i doświadczeniu.
 • Ceny agencji. Należy porównać ceny różnych agencji, aby znaleźć najkorzystniejszą ofertę.

#2 Kontakt z agencją pracy tymczasowej

Aby skontaktować się z agencją pracy tymczasowej, można skorzystać z formularza kontaktowego na stronie internetowej agencji, zadzwonić na jej numer telefonu czy też napisać maila z zapytaniem o ofertę, jaką proponuje agencja.

#3 Złożenie zapotrzebowania na pracowników

Jeśli oferta agencji jest atrakcyjna i wybierzemy daną agencję oraz podpiszemy umowę z agencją, należy określić zapotrzebowanie na pracowników. W zapotrzebowaniu należy określić informacje takie jak: stanowisko, kwalifikacje i doświadczenie, warunki pracy i inne warunki, które klient wymaga.

#5 Podpisanie umowy i prezentacja kandydatów

Agencja pracy tymczasowej przedstawia pracodawcy użytkownikowi propozycje kandydatów. Pracodawca użytkownik może wybrać jednego z kandydatów lub odrzucić wszystkie propozycje. Im szerszy opis kompetencji kandydata, tym większe prawdopodobieństwo na wybranie właściwego kandydata.

#5 Podpisanie umowy o pracę

Jeśli pracodawca użytkownik wybierze kandydata, to agencja pracy tymczasowej podpisze z nim umowę o pracę. Umowa o pracę powinna zawierać następujące informacje:

 • Strony umowy
 • Rodzaj umowy
 • Datę jej zawarcia
 • Stanowisko
 • Wymiar czasu pracy
 • Miejsce wykonywania pracy
 • Okres zatrudnienia
 • Wynagrodzenie
 • Warunki pracy

#6 Rozpoczęcie pracy

Pracownik tymczasowy rozpoczyna pracę na rzecz pracodawcy użytkownika w dniu wskazanym w umowie o pracę.

Jaki jest okres wykonywania pracy tymczasowej?

Okres wykonywania pracy jest ściśle określony. Przedstawia się on następująco:

 • Łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Oznacza to tyle, że możesz zatrudnić tego samego pracownika dopiero po upływie 36 miesięcy od daty rozpoczęcia zatrudnienia.
 • 36 miesięcy, jeżeli pracownik tymczasowy jest skierowany do zadań nieobecnego pracownika pracodawcy użytkownika. W takim przypadku pracownik tymczasowy może być skierowany przez agencję do tego samego pracodawcy użytkownika nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy.

Jakie są obowiązki pracownika względem pracodawcy?

Pracownik tymczasowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy użytkownika. Pracodawca użytkownik nie jest stroną umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym, ale ma on obowiązek zapewnić pracownikowi tymczasowemu warunki pracy zgodne z przepisami prawa, a także z umową zawartą z agencją pracy tymczasowej.

W związku z tym, że pracownik tymczasowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy użytkownika, to jest on zobowiązany do przestrzegania jego poleceń i podporządkowania się jego kierownictwu.

Jakie są obowiązki pracodawcy względem pracownika?

Niezaprzeczalne jest to, że pracodawca musi zapewnić szereg obowiązków, aby zatrudnienie pracownika było zgodne z prawem.
A te obowiązki to:

 1. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

Pracodawca użytkownik jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, szkolenia BHP, zarówno wstępne, instruktaż stanowiskowy, jak i okresowe, ale również wyposażyć pracownika tymczasowego w środki ochrony indywidualnej.

2. Zaznajomienie pracownika tymczasowego z zakresem obowiązków

Pracodawca użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia pracownika tymczasowego z zakresem obowiązków na danym stanowisku. Pracodawca użytkownik powinien również przedstawić pracownikowi tymczasowemu regulamin pracy i inne obowiązujące w firmie przepisy.

3. Wypłacanie wynagrodzenia

Agencja jest zobowiązana do wypłacania pracownikowi tymczasowemu wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie za pracę pracownika tymczasowego powinno być co najmniej równe minimalnemu wynagrodzeniu za pracę.

4. Prowadzenie ewidencji czasu pracy

Pracodawca użytkownik jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika tymczasowego. Ewidencja czasu pracy powinna zawierać informacje o godzinach rozpoczęcia i zakończenia pracy, a także o przerwach w pracy.

5. Obowiązki w zakresie Bezpieczeństwa Higieny Pracy (BHP)

Pracodawca użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia pracownikowi tymczasowemu ochrony przed wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi. Oznacza to, że pracodawca użytkownik musi przeprowadzać szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ustalać okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy.

Czy warto zatrudnić pracownika tymczasowego?

Jeśli firma zdecyduję się zatrudniać pracowników tymczasowych, to na pewno zaletami tej decyzji jest elastyczność i oszczędność dla firmy. Utrzymanie pracownika tymczasowego może być mniej kosztowe niż utrzymanie pracownika stałego. Elastyczność cechuję się tym, że może być pracownik zatrudniony na krótki lub określony czas. Na pracodawcy nie spoczywa dokumentacja, która wiąże się z zatrudnieniem pracownika tymczasowego.

Czy warto zatrudnić pracownika tymczasowego? Podsumowanie.

Podsumowując, pracownika tymczasowego nie można zatrudnić do wykonywania pracy szczególnie niebezpiecznej. Pracownikowi tymczasowemu nie można również powierzyć wykonywania pracy na stanowisku, na którym na stałe jest zatrudniony inny pracownik, ale uczestniczy w strajku.

Jeśli przedsiębiorstwo szuka rozwiązania, gdy potrzebuje pracownika sezonowego, na zastępstwo czy na krótki okres czasu, to warto pomyśleć o podjęciu współpracy z agencją pracy tymczasowej. Dodatkowo odciąży to firmę w zakresie kadr i płac. Pracownika tymczasowego zatrudnia agencja pracy tymczasowej, a pracownik ten wykonuje pracę na rzecz pracodawcy użytkownika.

Pracownik jak i pracodawca są zobowiązani obowiązkami wobec siebie jak każdy inny pracownik. Są one określone w umowie między agencją a pracodawcą użytkownikiem jak i w umowie o pracę, która wiąże pracownika z agencją pracy tymczasowej.

Jeśli chcesz poznać naszą ofertę dotyczącą pracy tymczasowej, to zachęcamy do zapoznania się z informacjami i skontaktowania się z nami.

Aneta Skrzypek
Aneta Skrzypek

Cześć, mam na Imię Aneta Skrzypek. W AOZ pracuję jako Specjalista ds. rekrutacji i promocji.

Oprócz kontaktu z ludźmi w rekrutacji lubię zaszyć się w biurze i co nieco napisać, czym chętnie dzielę się na naszym blogu.

Jestem osobą z niepełnosprawnością wzrokową, straciłam oko w wypadku, więc temat niepełnosprawności jest mi bliski i to jemu poświęcę najwięcej uwagi.